Dernek Aidatı

Dernek Aidatı

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

-Giriş ödentisinin tamamı üyelik başvurusunun kabulü bildirimi sırasında alınır. Yıllık ödenti
(12) on iki eşit taksite bölünüp aylık olarak hesap edilerek her aya düşen miktar ayın
15’indealınır, üyelik başvurusunun kabul tarihinden itibaren aidat alınır.
-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında
bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya
“Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
(Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul
edilir.
-Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta,
müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form
şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte
olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
-Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,
Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler.. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
-Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adları
na düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
-Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin
ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
-Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Paylaş
Whatsapp Destek Hattı 0 (531) 394 87 57